Pokrok v diagnóze Alzheimerovy choroby

28.01.2019 09:28

https://www.novinky.cz/veda-skoly/495274-vedci-umi-dnes-poznat-jestli-za-deset-let-dostanete-alzheimera.html